2018.03.11.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Nagyböjt 4. vasárnapja

„Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14-15)

Szempontok a szöveghez:

Szent János evangéliumában újra és újra életet átalakító találkozásokkal, fontos beszélgetésekkel szembesülünk. Az evangélium 3. és 4. fejezete ebben a sorban nem véletlenül áll egymás mellett: a Jézus – Nikodémus és a Jézus – szamariai asszony találkozásban sokkal több minden tárul föl, mint ahogy az első pillanatban látszik. Ellentétekre épül: férfi – nő, köztiszteletben álló – kitaszított, írástudó – utcanő, igaz – bűnös, zsidó – szamariai, éjjel – délben.

Mind Nikodémus, mind az asszony esetében egyfajta magasba emelésnek vagyunk tanúi. Jézus, az új Mózes, mindenkit föl akar emelni, mégpedig az örök élet csúcsai felé. A 113. zsoltárban ezt olvassuk: „Az Úr fölemeli a nincstelent a porból, fölsegíti a szegényt a sárból.”

Gondolatok az Eucharisztiához:

Minden szentmisében én vagyok Nikodémus, aki éji homályomban, pusztaságomban egészen személyesen akarok találkozni Jézussal, s így az Őáltala, Ővele és Őbenne történő fölemelkedés lehetővé válik számomra. Ő az, aki vonz, Ő az, aki fölemel. Teilhard de Chardin szerint nem én emelkedem őhozzá, nem én veszem magamhoz az átváltoztatott Kenyeret és táplálkozom vele, hanem épp ellenkezőleg: Ő ragad meg és magába húz. A prefációk ősi felszólítása – „Emeljük föl szívünket!”- talán így (is) értelmezhető.

A kehely fölemelése életem fölemelését jelenti, hogy szándékaimmal, szavaimmal és tetteimmel, egész valóságommal telt életem másokért adott életté alakuljon. De ezt csak együtt, közösségben, s az Ő segítségével tudjuk megvalósítani. Ezért imádkozunk így a 116. zsoltárban: „Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.”

A szentmisében a pap négyszer is fölemeli a kelyhet, amely így egyfajta létra, kapocs lesz a mi szívünk és Jézus Szíve, az isteni élet között.

Kérdések, fölvetések:

  • Hogyan tudok figyelmesebb, tudatosabb, megértőbb, együttérzőbb lenni egy-egy találkozásban?
  • Mi az én „lelki liftem”, hogy az Úrhoz emelkedjem? Mit teszek, ha félúton „beragadok”?
  • Hogyan tudom tökéletesíteni magamban az Istenhez való fölemelkedés és az emberekhez való lehajlás egységét?