2019. 08. 18.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 20. vasárnap

„Tüzet dobni jöttem…” (Lk.12,49)

Szempontok a szöveghez:

Kép: Az autó beindításakor a gyújtással egy apró szikra működésbe hozza a robbanómotort, ami pedig belendíti az autót, amíg csak van benne üzemanyag.

Biblikus dimenzió: Mózes még lepellel tompítja az arcán fénylő isteni tüzet (Kiv 34,29); Izaiás és Jeremiás ajkán és szívében az Istennel való találkozás mint tisztító és emésztő tűz lángol, mely igehirdetésre készteti őket (Iz 6,6; Jer 20,9); Keresztelő János már égő és világító lámpás (Jn 5,35), aki a Szentlélekkel és tűzzel keresztelő Messiásra mutat rá; Jézussal pedig új korszak kezdődött, aki Isten szeretetének tüzét hozta el, s aki visszautasítja a Mennydörgés fiainak bosszúvágyó kérését (Lk 9,54).

Egyháztani dimenzió: A Szentlélek pünkösdi tüze (ApCsel 2,3) él tovább az egyházban, különösen akkor, amikor egyetemes zsinatra gyűlik össze („a Szentlélek és mi” – ApCsel 15,28). Erről a II. Vatikáni Zsinat résztvevői (ld. Yves Congar naplója) egyöntetűen tanúskodnak.

Liturgikus dimenzió: a Húsvét vigilia és a keresztség szertartásában egyaránt továbbadjuk a föltámadt Krisztus lángját, melyet óvunk és elviszünk másoknak is.

Lelkiségi dimenzió: az isteni élet és szeretet tüze keresztségünktől fogva napról napra növekedhet bennünk, ha együttműködünk vele. Így juthatunk el – talán már itt a földi világban? – az Istennel való egységre.

Eszkatológikus dimenzió: a tűz mint teofánia és mint ítélet.

Gondolatok az Eucharisztiához:

Az emmauszi tanítványok szíve lángolt, miután találkoztak a Föltámadottal az Ige és az Eucharisztia asztalánál.

A Vulgata a Lk 12,49-ben a „mittere” igét használja, ami párhuzamba állítható a szentmise utolsó, misszióba küldő, személyes Pünkösdre indító mondatával: „Ite, missa est.”. Így talán jobban megértjük Szent Pál buzdítását is: „Legyetek tüzes lelkületűek/a Lélekben buzgók, az Úrnak szolgáltok.” (Róm 12,11)

Kérdések, fölvetések:

A kereszténységben nincs tűzgyújtási tilalom. A kérdés tehát csak ennyi (s nemcsak dohányosoknak): Van tüzed?