2019. 10. 06.

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Évközi 27. vasárnap

„Szítsd fel magadban Isten kegyelmi ajándékát!” (2Tim 1,6)

Szempontok a szöveghez:

 A próféta kétségbeesett kiáltása: nem érti, hogy miért tűri Isten az elnyomást. Az isteni válasz nemcsak Habakuknak szól. Azért kell felírni, hogy mindenki olvashassa és később ellenőrizhesse beteljesülését.
 „Ember tervez – Isten végez” így tartja a közmondás, de a megállapítás lehet felsóhajtás is, hívő vágyakozás arra, hogy amit az ember szorgos munkával, igyekezettel tesz, azt vigye véghez Isten. Ahogy a papszentelésnél, szerzetesi fogadalomtételkor az elöljáró kívánja: „Az Úr tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!”
 Pál apostolt fogságba vetik, de fogságát „az Úrért” vállalja. Nem szabadulásért könyörög, hanem kitartásért.
 Ahogy a kézrátétel általi imádság az apostoli korban, úgy a papszentelés és minden szentségkiszolgáltatás külön kegyelmet közöl. Az elnyert adományt azonban újból és újból fel kell szítani magunkban, ahogy erre Pál figyelmezteti Timóteust (és minket).
 „Őrizd meg a rád bízott drága kincset!” – buzdít az apostol, vagyis a hitletéteményt (depositum fidei) a maga teljességében adja tovább tanúságtételében – ez minden krisztushívőre igaz, de fokozott felelőssége van az igehirdetőknek, hittanároknak.
 A hit nem mennyiségi kérdés (lehet mustármagnyi), de élet van benne, amely bontakozni akar.
 Jézus az emberek szolgálatára jött közénk, és követőit arra hívta, hogy legyenek embertársaik szolgálatára – ugyanakkor akik a szolgálatban társai lettek, azokat barátaivá fogadja. Lám, így a szolga baráttá válik! „A szolga nem tudja, mit tesz az ura, én azonban mindent, amit Atyámtól hallottam, elmondtam nektek” (vö. Jn 15,15).

Kérdések, fölvetések:
– Az elmúlt napok, hetek során én miért, milyen helyzetben kiáltottam az Úrhoz – kétségbe esve, őszintén, bizalommal?
– Milyen, melyik már elnyert (szentségi) kegyelmet szeretnék felszítani most magamban a
Lélek erejével?
– Az Oltáriszentségben Jelenvalóra tekintve, mi a leghőbb vágyam, ami iránt sóhajtozom?
– Mely embertársi szolgálatban tapasztaltam meg, hogy Jézus barátjaként, az Ő lelkületét
megtestesítve cselekszem?